Salgs- og Leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

  1. Gyldighet

Låsesmedmester Atle Solheim sine salgs- og leveringsbetingelser gjelder kun for salg til profesjonelle kunder. For private kunder gjelder kjøpsloven. Såfremt det ikke er inngått andre skriftlige avtaler, skal disse salgs- og leveringsbetingelser gjelde mellom partene.

  1. Tilbud og priser følger de til enhver tid gjeldende priser på nettbutikken.
  2. Fakturering gjøres i henhold til gjeldende priser og betingelser på leveringsdagen. Priser og rabatter kan endres uten særskilt varsel. Spesielle pristilbud må være skriftlige, tidsbegrenset og signert av Selger for å være gyldige. Eventuelle rabatter avtales særskilt.
  3. Dersom det ikke er inngått spesiell avtale om leveringstid, er leveringstid å forstå som perioden fra det tidspunkt en ordre er mottatt hos Låsesmedmester Atle Solheim til varene foreligger leveringsklare på lager.

Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå veiledende; som en antatt bearbeidingstid, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Leveringstid angis med leveringsdato, og er å forstå som leveringsklar ved Låsesmed Atle Solheim sitt lager kl. 16.00 den angitte dato. For leveranser der leveringsdato ikke er endelig avtalt, kan Solheim forlange at kjøperen avhenter eller aksepterer levering innen 3 måneder fra ordredato. Eventuelle ønsker om avbestilling må forelegges og godkjennes av Solheim, og eventuelle påløpte kostnader vil bli belastet kunden.

  1. Frakt

Alle ordinære leveranser sendes med Bring og følger priser og betingelser gitt av de. Minste fraktkostnad er satt til 120,--kroner eks. mva.

  1. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er kontant, dersom ikke avtale om kreditt er inngått.

Betalingen anses å ha skjedd rettidig dersom betalingsoppdrag er utført i post eller bank senest på forfallsdag. 

Ved forsinket betaling beregnes lovens gjeldende morarente fra det tidspunkt betaling skulle skjedd. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling.

  1. Salgspant

Låsesmedmester Solheim har salgspant i / eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle tillegg for renter og omkostninger er fullt og helt betalt. Retten til salgspant gjelder med begrensninger som er beskrevet i panteloven